Totstandkoming uitslag

NIMA hanteert in het belang van de kandidaten een strikte procedure met betrekking tot de totstandkoming van de examenuitslagen.

Bij elkaar neemt het gehele traject 7 tot 8 weken in beslag. De correctieprocedure is onderdeel van de dienstverlening van NIMA die ervoor zorgt dat een kandidaat een gedegen kwalitatief diploma ontvangt. 

  • Na het examen worden er steekproefsgewijs enkele examenwerken van kandidaten bekeken door de examencommissie en steekproefcorrectoren. Deze proefcorrectie maakt onder andere inzichtelijk of de vooraf opgestelde antwoordindicaties en correctoreninstructies van het betreffende examen verder aangescherpt dienen te worden, zodat alle correctoren de examenwerken op een eenduidige manier kunnen beoordelen. Dit proces neemt twee weken in beslag.
  • Voor de eerste correctieronde ontvangen de correctoren de definitieve antwoordindicaties met bijbehorende correctoreninstructies en de te corrigeren werken. Let wel: alle toetsen met open vragen worden handmatig nagekeken. De resultaten worden geanalyseerd door de computer in een TIA (Toets Item Analyse). Deze analyse maakt onder andere inzichtelijk wat de gemiddelde score per vraag is en stelt de examencommissie in staat conclusies te trekken op vraagniveau.
  • De examencommissie besluit vervolgens hoe om te gaan met eventuele afwijkende resultaten. Zo kan er indien nodig compensatie plaatsvinden door middel van een bonussysteem. Een dergelijke beslissing wordt altijd in het voordeel van de kandidaat genomen.
  • Examenwerken van kandidaten die een cijfer binnen de range van 4,50 tot 6,00 scoren, worden aan een tweede correctie onderworpen. Voor deze kandidaten wordt het eindcijfer gebaseerd op het gemiddelde van beide beoordelingen.
  • Na het vaststellen van de eindcijfers van alle kandidaten wordt het behaalde examenresultaat schriftelijk gecommuniceerd.